The Anti-Theft Bag Co. Australia, / anti theft bag